Ukrižovanie - severná stena presbytéria

Ukrižovanie – severná stena presbytéria

Nasledovný text, je prevzatý z publikácie:
V. Dvořáková, J. Krása, K. Stejskal: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku; Odeon, Tatran 1978

Hlavy prorokov na triumfálnom oblúku v kostole sv. Ladislava v Necpaloch

Hlavy prorokov na triumfálnom oblúku v kostole sv. Ladislava v Necpaloch

Najvzácnejšou pamiatkou kostola sú nástenné fresky. Ich existenciu zistil roku 1910 P. Kern, ktorý urobil ich akvarelové kópie; dnes sú v archíve MOB v Budapešti. Ako svoju prvú prácu na stredovekých maľbách potom Kern v rokoch 1910 a 1912 necpalské maľby čiastočne odkryl a konzervoval. V tejto fáze sa s nimi zoznámil K. Divald, ktorý sa zmieňuje o ich príbuznosti s maľbami v Žehre. J. Hofman maľby časove zaradil do 14. storočia, D. Radocsay ich iba všeobecne zaregistroval v katalógu. Na ich súvislosť s maliarom čerínskych malieb upozornila V. Dvořáková.

Ani pri kopírovaní, ani pri reštaurovaní nepostupoval Kern vonkoncom citlivo. Na maľbách triumfálneho oblúka, ktoré sa inak zachovali našťastie v nedotknutom stave, zostali jasné stopy jeho kosoštvorcovej siete. Umývaním a premaľovaním sa zničila ostrá kresbovosť aj chromatika malieb v presbytériu, takže sú takmer neviditeľné, a doplnili ich ornamentikou.
Na klenbe presbytéria sa nachádzajú symboly evanjelistov a štyroch cirkevných otcov (Ambróza, Augustína, Hieronyma a Gregora). Tieto boli ale s výnimkou jednej zatreté pri poslednej generálnej oprave. Na vnútornom líci triumfálneho oblúka sa nachádza deväť hláv prorokov, z nich sú ale odkryté len dve.

Na východnej stene presbytéria sú výjavy Judášov bozk a Kristus pred Pilátom, na severnej stene epické Ukrižovanie s Máriou v skupine žien, so sv. Longínom, prebodávajúcim Kristov bok, so sv. Jánom a Štefanom, a na južnej Bičovanie, Korunovanie tŕním a Nanebevstúpenie.

Omnoho zachovalejšie sú fresky, ktoré sa pri prestavbe stropu dostali do priestorov povaly.