Tabuľky podľa diela A Bartakovich-, Justh-, Rudnay- es Rudnyánszky-családok és részben azok rokonsága, (Rodiny Bartakovich, Justh, Rudnay a Rudnyánszky a čiastočne ich príbuzenstvo) ktorú zostavil Csizmadia János a vyšla v Kežmarku v roku 1903.

Tieto tabuľky je potrebné brať s rezervou, viaceré údaje sú v nich nepresné, alebo úplne chybné. Najnovšie publikované genealogické tabuľky rodu Justh sú publikované v dielach maďarského genealóga  Mártona Szluhu  – Felvidéki nemes családok II. Sáros Turóc vármegye nemes családjai (Heraldika: Budapest: 2008) a Nyitra vármegye nemes családjai I a II ([kniha] Heraldika: Budapest 2003; [CD] Arcanum: Budapest: 2005).

Žiaľ aj tieto najnovšie tabuľky obsahujú viaceré nepresnosti a chyby. V budúcnosti budú tu publikované genealogické tabuľky, ktoré zohľadnia tak matričné zápisy, ako aj podklady, ktoré sú dosptupné v archívoch.