Literatúra a odkazy

Moje zdroje, z ktorých čerpám pri tvorbe týchto stránok. Musím priznať, že veľká časť je prevzatá doslovne z tu uvedených publikácií. V takýchto prípadoch sa to snažím uviesť priamo na stránkach. Uvádzam tu aj niektoré zdroje, z ktorých nečerpám priamo, ale považujem ich za dôležité k pochopeniu tých vecí, ktorým sa tu venujem.

Knihy

 • Csizmadia, János. A Bartakovich-, Justh-, Rudnay- es Rudnyánszky-családok és részben azok rokonsága. Késmárk, 1905. Tlačiareň – Sauter Pál könyvnyomdája
 • Dvořáková V., Krása J., Stejskal K. Stredoveká nástenná maľba na Slovensku.Odeon, Tatran, 1978
 • Kempelen, Béla: Magyar nemes családok.Grill, Budapest, 1911-1932
 • Nagy, Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal I – XIII. Ráth Mór, Pest,1857-1868.
 • Novák, Jozef. Rodové erby na Slovensku I Kubínyho zbierka pečatí. Osveta, Martin, 1980
 • Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Spolok sv. Vojtecha, Trnava, 1971
 • Schematizmus banskobystrickej diecézy. Zostavil ThLic. Gabriel Brendza. EXPRESPRINT Partizánske pre Rímsko-katolícky biskupský úrad Banská Bystrica, 1995
 • Szluha, Márton. Sáros Turóc vármegye nemes családjai. Felvidéki nemes családok II. Budapest : Heraldika Kiadó, 2008. Zv. II. ISBN 963 9204 44 7 Ö : ISBN 963 9204 46 3.
 • Šikura, Ján Št. Miestopisné dejiny Turca. Slovenská akadémia vied a umení, Bratislava, 1944
 • TURIEC. Vydavateľstvo Osveta Martin, 1957

 

Linky

 • www.familysearch.org prevádzkovateľom tejto stránky je nepriamo Cirkev svätých posledného dňa (mormóni). Obsahuje veľké množstvo databáz a naskenovaných archívnych materiálov napr. matriky zo Slovenska, súbor uhorských úmrtných oznámení, …